Condicions generals de subscripció

Informació prèvia

La present pàgina web www.clapclap.cat és propietat de l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP amb NIF G67979641 i adreça fiscal en JOSEP PRATS 52, 2º, 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT( BARCELONA).

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

L’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a
les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dins del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és la subscripció a la plataforma en línia.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP i la contractació per mitjà d’aquests.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Per a subscriure’s, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra web.

Les seves dades es conservessin el termini estrictament necessari per a complir amb les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació. L’informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

L’informem que la base legal de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça esmentada més amunt o al correu electrònic HOLA@CLAPCLAP.CAT Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Una vegada realitzada la subscripció o donació, rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de contractació l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la realització de la contractació no rep la confirmació, posi’s en contacte amb ASSOCIACIÓ CLAPCLAP en el telèfon d’atenció al client 666264400 o mitjançant el correu electrònic HOLA@CLAPCLAP.CAT .

Tots els continguts de la web estan en català.

Característiques de les subscripcions

L’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP ofereix la possibilitat de subscriure’s com a creador YouTube o com a usuari cobrant una quota de 7,99€ si selecciona quota mensual o bé 59,99€ de manera anual.
En cas de dubtes, enviar un correu electrònic a HOLA@CLAPCLAP.CAT .

En compliment de la normativa vigent ASSOCIACIÓ CLAPCLAP ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta manera, els serveis oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Formes de pagament

El client podrà abonar l’import de la seva subscripció a través de:

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV Virtual (Stripe) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP. Per a pagar es connectarà directament a la plataforma de pagament electrònic Stripe.

Per a més informació, pot consultar el següent enllaç: www.stripe.com.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulentament o indeguda utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Execució de la subscripció

L’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP informa que en el moment de realitzar la subscripció en línia, se li cobra la primera quota de manera immediata. A partir d’aquesta data se li cobra la quota periòdicament de manera mensual o anual.

Baixa/Cancel·lació de la subscripció

Segons el que s’estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, es pot dirigir a l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP que està situada al carrer JOSEP PRATS 52, 2º, 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT( BARCELONA) o a través del correu electrònic HOLA@CLAPCLAP.CAT

Jurisdicció

Així mateix, l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. L’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Ver versión en español →