Política de privadesa

Dades del propietari del web

Raó socialASSOCIACIÓ CLAPCLAP
NIFG67979641
Adreça postalJOSEP PRATS 52 2º, 08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Adreça electrònicahola@clapclap.cat
Telèfons666264400
Registre associació70577
Objecte principalAssociació

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament del qual és titular l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP, amb NIF G67979641 i domicili social situat a JOSEP PRATS 52, 2º, 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT( BARCELONA), i que tot seguit s’enumeren les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per als tractaments que ho requereixin, també us informem de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les eventuals cessions i transferències internacionals que l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP té previst portar a terme:

Tractaments efectuats

Gestió de la pàgina web

 • Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
 • Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: no es preveuen
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu

Formulari Web

 • Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
 • Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: cap
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió del compliment normatiu

 • Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i els deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat.
 • Termini de conservació: les còpies dels documents es conserven fins que prescriguin les accions per reclamar-vos una possible responsabilitat.
 • Base legitimadora: el compliment d’una llei
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir les obligacions establertes en la normativa aplicable.
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu.

Accions comercials

 • Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis.
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: cap
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu.

Registre dels usuaris

 • Finalitat: captació, registre i tractament de les dades necessàries per registrar-vos com a usuari
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: no es preveuen
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu.

Registre creadors

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per a poder registrar-se com a usuari creador.
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
 • Cessions: No es preveuen.
 • Transferències internacionals: No es preveuen.
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Gestió de la contractació de serveis

 • Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar la vostra compra, així com per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte entre les dues parts.
 • Termini de conservació: el termini necessari per gestionar la compra dels productes o serveis adquirits, incloses les possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular
 • Base legitimadora: l’execució d’un contracte
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a l’Agència Tributària, a bancs i caixes i als organismes i/o l’administració pública competent en la matèria a fi i efecte de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu.

Gestió econòmica i administrativa

 • Finalitat : gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.
 • Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la llei tributària, i 10 anys la documentació fiscal, en compliment de la Llei orgànica 7/2012
 • Base legitimadora: el compliment d’una llei
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a l’Agència Tributària, a bancs i caixes i als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi i efecte de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu

Drets dels interessats


L’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP informa els usuaris que poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com de retirada del consentiment prestat, davant del responsable del tractament.

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’app; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en origen pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservar-les, dintre del termini i en la forma escaients.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.

Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:

 • Cal presentar un escrit a l’adreça postal JOSEP PRATS 52, 2º, 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT(BARCELONA) (a l’atenció de l’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP), o bé enviar-lo per correu electrònic a HOLA@CLAPCLAP.CAT
 • L’escrit tramès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici dels drets ha de complir els requisits legals següents:
  • Nom i cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o de qualsevol altre document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també s’haurà d’identificar pel mateix mitjà la persona que representi l’interessat, així com aportar el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI es pot substituir, sempre que s’acrediti la identitat, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, es facilitarà a l’interessat tota la informació de què es disposi amb les seves dades de caràcter personal. Si l’interessat sol·licita informació d’un fitxer en concret, només se li proporcionarà la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, no se li facilitarà en cap cas. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de la manera de fer-ho i de l’adreça a la qual ha d’enviar la sol·licitud. Mai no se li proporcionarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

L’ASSOCIACIÓ CLAPCLAP es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

Vegeu també la política de privadesa en xarxes socials.

Ver versión en español →